Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve spolku Sdružení Neratov, z.s.

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zveřejňuje spolek Sdružení Neratov, z.s. (dále jen spolek) informace o zpracování osobních údajů. Spolek stejně jako všichni ostatní správci a zpracovatelé osobních údajů je povinen se výše uvedeným nařízením řídit.

Spolek (správce údajů) zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů:

  • zaměstnanci spolku a jejich opatrovníci

  • návštěvníci chaty Neratov

  1. Osobní údaje zaměstnanců a jejich opatrovníků jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném. Na základě zákonné povinnosti spolek zpracovává a uchovává tyto osobní údaje zaměstnanců: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, důchodový výměr (v případě osoby s ID), č. účtu pro zasílání výplaty, zdravotní pojišťovna, příp. exekuční příkaz. Na základě souhlasu zaměstnance se zpracováním osobních údajů spolek zpracovává a uchovává kontaktní telefon a mail zaměstnance. Uvedené osobní údaje spolek uchovává po dobu stanovenou zákonem.

Na základě souhlasu opatrovníka se zpracováním osobních údajů spolek zpracovává a uchovává tyto osobní údaje opatrovníků: jméno a příjmení, kontaktní telefon a mail. Uvedené osobní údaje spolek uchovává po dobu stanovenou zákonem.

Pokud se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyplývá přímo ze zákona, dávají k němu zaměstnanci i jejich opatrovníci písemný, informovaný, konkrétní a časově vymezený souhlas se zpracováním těchto údajů. Jedná se např. o zveřejnění fotografií na webu spolku, ve zpravodaji Nově v Neratově či na nástěnkách spolku nebo se jedná o seznamy zaměstnanců, kteří se zúčastní nějaké hromadné akce, zájezdu apod.

  1. Osobní údaje návštěvníků chaty Neratov zpracovává spolek za účelem realizace objednávek a rezervací a dále v případech jemu zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně nutném a zahrnují základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Spolek zpracovává tyto osobní údaje na základě písemného, informovaného a konkrétního souhlasu návštěvníků a zpracovává je po dobu stanovenou zákonem.

Spolek nepředává osobní údaje žádným třetím stranám, do žádné třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Všichni zaměstnanci spolku, kteří přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich smluvního vztahu se spolkem.

Subjekty údajů mají právo na:

  • Přístup k osobním údajům

  • Opravu osobních údajů

  • Výmaz osobních údajů (tohoto práva nelze využít k případě zákonného zpracování osobních údajů)

  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů (tohoto práva nelze využít k případě zákonného zpracování osobních údajů)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve spolku je Pavlína Vilímová, kontaktní mail: pavlina@neratov.cz

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz