Víra nás spojuje

 

Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturního bohatství česko-polského pohraničí v oblasti bývalých Sudet. Cílů projektu bude dosaženo zpřístupněním nyní zavřených místností v historických kostelích a také zorganizování v nich výstav historických: v Neratově - výstavy, která se skládá mimo jiné ze zachráněných předmětů starého zařízení chrámu, v Kamieńcu Ząbkowickim - výstavy rouch. Výstupy projektu budou podpořeny vhodnými propagačními aktivitami.

Projekt został ukierunkowany na większe wykorzystanie bogactwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza w rejonie Sudetów. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez udostępnienie zamkniętych obecnie pomieszczeń w zabytkowych kościołach oraz zorganizowanie w nich wystaw historycznych: w Neratovie - wystawy złożonej m.in. z ocalonych przedmiotów z dawnego wyposażenia świątyni, w Kamieńcu Ząbkowickim-wystawy paramentów a szat liturgicznych. Rezultaty projektu zostaną w sparte odpowiednimi działaniami promocyjnymi.

Cíle:
Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů.

Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů.

Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzezrozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategiiterytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu.

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz