Chráněné bydlení Domov

Návštěvy v chráněném bydlení - změna od 25. 5. 2020 - celý dokument zde: Režim návštěv v CHB
Důležité!! S sebou si prosím přineste Prohlášení o bezinfekčnosti. 

Chráněné bydlení Domov v Neratově funguje od roku 1998. Jsme pobytová sociální služba, která své sociální služby poskytuje lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální postižení), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je těmto lidem pomoci žít svobodným, samostatným a zodpovědným životem, usilovat o zachování vazeb mezi uživateli, jejich rodinami, příbuznými a jejich přirozeným prostředím tak, aby žili jako jejich vrstevníci se zásadou zachování lidské důstojnosti a samostatnosti. To vše za podpory týmu pracovníků v sociálních službách, v přátelském rodinném prostředí horské vesničky Neratov, která je také poutním místem.

POSLÁNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
(Čeho chceme v sociální službě dosáhnout?)

Posláním pobytové služby chráněného bydlení Domov je poskytovat lidem s mentálním postižením po časově omezenou dobu přiměřenou míru podpory v zázemí chráněného bydlení s cílem získat co nejvyšší míru samostatnosti a nacvičit si dovednosti spojené s životem v přirozených podmínkách.

Dále pak osobám, které nemohou trvale samostatně žít bez nižší míry podpory.

CÍLOVÁ SKUPINA
(Komu je sociální služba určena.)

Lidé s lehkým a středně těžkým mentálním postižením ve věku od 18 let, převážně z Královéhradeckého kraje, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají zájem ji řešit.

Nepříznivou sociální situací se např. rozumí:
(nacházím se např. v jedné z těchto situacích, či několika z nich)

 • Nedokáži se o sebe postarat sám v osobních záležitostech, nemám blízkou osobu, která by mi pomohla (nedokáži si sám připravit stravu, nezvládám péči o vlastní tělo).
 • Nezvládám bydlet sám (nedokáži si uklidit a udržet pořádek v domácnosti, nedokáži si vyprat prádlo, neovládám spolehlivě drobné elektrospotřebiče v domácnosti).

 • Nechci zůstat sám, izolován od společnosti, nedokáži se kontaktovat se společenským prostředím (nezvládám žít s rodiči pro neustálé konflikty nebo rodiče nezvládají péči o mou osobu vlivem stáří či nemoci, nezvládám denní režim, nezvládám cestovat sám k lékaři či na veřejné instituce, nedokáži se objednat k lékaři, nedokáži si vyjednat své záležitosti v oblasti zdraví, na veřejných institucích a ve školském zařízení, neumím trávit plnohodnotně svůj volný čas, nezvládám udržovat kontakt s rodinnými příslušníky, potřebuji pomoc s nákupy – mám obavy z rizika finančního zneužití).

 • Nezvládám běžné každodenní záležitosti (potřebuji udržovat a rozvíjet své osobní a sociální schopnosti, dovednosti).

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY
(V čem mi chráněné bydlení Domov pomůže?)

 1. Snížit míru potřebné podpory. Posoudit, ověřit, rozvinout vlastní schopnosti a dovednosti v oblastech, které člověku umožní žít samostatně a dle vlastních představ. Jedná se především o:
 • samostatnost ve stravování
 • samostatnost v bydlení
 • schopnost řešit běžné situace
 • schopnost si uspořádat denní režim, aktivně trávit volný čas
 • převzetí odpovědnosti za vlastní rozhodování (získávání sebedůvěry)
 • využívání dostupných zdrojů
 • schopnost budovat mezilidské vztahy
 • zapojení se do pracovního procesu (90% uživatelů se zapojí trvale do pracovního procesu)
 1. Napomáhat uživatelům nalézt následné bydlení, které bude dlouhodobé a trvalé.
 2. Vytvořit zázemí, pocit jistoty, bezpečí a sounáležitosti v prostředí sociální služby, využívat běžně dostupných služeb tak, aby uživatelé žili život co nejvíce podobný životu svých vrstevníků.
 • soukromí, rozvoj komunikace, řešení problémů, důvěra, pochopení, přijetí
 • vzdělávání (sexualita, zdravý životní styl, hygiena aj.)
 • běžně dostupné služby (obchody, úřady, kadeřník, pedikúra, lékař aj.)
 • volnočasové aktivity (bazén, bowling, kino, divadlo aj.)
 • používání mobilního telefonu, internetu

(10 % uživatelů odchází mimo sociální službu, 10% uživatelů odchází do sociální služby s nižší mírou podpory, 5% uživatelů odchází do sociální služby s vyšší mírou podpory, 75% uživatelů zůstává v sociální službě)

ZÁSADY
(Na jakých principech chráněné bydlení funguje?)

Individuální přístup

 • Pracovníci pracují na základě respektu k individualitě každého uživatele, přizpůsobují míru podpory dle konkrétních potřeb, schopností, možností a přání uživatele (s přihlédnutím na ostatní uživatele služby).

Partnerský přístup

 • Pracovníci poskytují uživateli sociální službu na základě rovnocenného vztahu a vzájemné důvěry.

Důraz na využívání schopností uživatele

 • Pracovníci zplnomocňují uživatele k postupné samostatnosti za využití schopností a možností uživatele.

Využití běžně dostupných zdrojů

 • Pracovníci podporují uživatele v rámci běžného využívání služeb tak, aby se předcházelo předsudkům společnosti vůči uživatelům.

Možnost volby a sebeurčení

 • Pracovníci hledají míru podpory tak, aby uživatelům umožňovali se v maximální míře rozhodnout dle vlastní vůle.

Kapacita služby je 25 míst.

ZÁKLADNÍ A NABÍZENÉ ČINNOSTI: 

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • individuální a skupinové programy zahrnující práci s pojmy: zneužití, znásilnění, právo nesouhlasit, hodnota peněz, bezpečné nakládání s penězi, důsledky podpisu smlouvy, trestní odpovědnost

 • základní sociální poradenství

 • fakultativní činnosti: doprava

KONTAKT NA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ: 

Bc.Klára Kadlecová, vedoucí

Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.

Tel.: +420 494 530 059

E-mail: domov@neratov.cz, klara@neratov.cz

Bc. Jana Piskáčková - sociální pracovnice

Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.

Tel.: +420 494 530 059

E-mail: jana.piskackova@neratov.cz

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Kontakt

Sdružení Neratov,
z. s.Bartošovice v Orl.h. 84
517 61 Rokytnice v Orl.h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz