Denní stacionář Lávka

 

Denní stacionář Lávka funguje při Sdružení Neratov od 1. září 2019. Jsme ambulantní sociální služba, která své sociální služby poskytuje lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného, mentálního, zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je těmto lidem pomoci žít svobodným, samostatným a zodpovědným životem,

POSLÁNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
(Čeho chceme v sociální službě dosáhnout?)

Posláním ambulantní sociální služby Denního stacionáře Lávka je poskytovat kvalitní odbornou pomoc a podporu osob s kombinovaným postižením (jedná se také o osoby s poruchami autistického spektra) a osob s mentálním postižením ve věku od 7 do 64 let.

Ve spolupráci a na základě individuálního přístupu rozvíjíme a upevňujeme jejich osobní, sociální, sebeobslužné a pracovní schopnosti a dovednosti.  Snažíme se společně o jejich co největší začlenění do běžné společnosti, aby mohli žít v co nejvyšší míře běžným způsobem života.

CÍLOVÁ SKUPINA
(Komu je sociální služba určena.)

Služba je určena osobám:

 • s kombinovaným postižením (jedná se také o osoby s poruchami autistického spektra),
 • s mentálním postižením,

z Královéhradeckého a Pardubického kraje, kteří mají sníženou soběstačnost, omezený kontakt se společností a potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílové skupiny je od 7 do 64 let.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY
(V čem mi Denní stacionář Lávka pomůže?)

 • ​podpořit rozvoj a zachování sebeobslužných, pracovních a sociálních dovedností na základě mých potřeb,
 • vytvořit podmínky, které jsou srovnatelné s běžnými podmínkami u mých vrstevníků (být v kolektivu s druhými lidmi, žít v rytmu pracovního dne, kde se práce střídá s odpočinkovými činnostmi),
 • upevnit a rozvíjet spolupráci s pečujícími osobami, dalšími institucemi a návaznými službami

 ZÁSADY
(Na jakých principech Denní stacionář Lávka funguje?)

Individuální přístup

 • Pracovníci pracují na základě respektu k individualitě každého uživatele, přizpůsobují míru podpory dle konkrétních potřeb, schopností, možností a přání uživatele (s přihlédnutím na ostatní uživatele služby).

Partnerský přístup

 • Pracovníci poskytují uživateli sociální službu na základě rovnocenného vztahu a vzájemné důvěry.

Důraz na využívání schopností uživatele

 • Pracovníci zplnomocňují uživatele k postupné samostatnosti za využití schopností a možností uživatele.

Využití běžně dostupných zdrojů

 • Pracovníci podporují uživatele v rámci běžného využívání služeb tak, aby se předcházelo předsudkům společnosti vůči uživatelům.

Možnost volby a sebeurčení

 • Pracovníci hledají míru podpory tak, aby uživatelům umožňovali se v maximální míře rozhodnout dle vlastní vůle.

​KAPACITA SLUŽBY je 10 osob.

PROVOZNÍ DOBA: pracovní dny od 7:30 do 16:00 hodin

ZÁKLADNÍ A NABÍZENÉ ČINNOSTI: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

c) poskytnutí stravy

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f) sociálně terapeutické činnosti

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI: 

(aktivity nad rámec základních činností, které se poskytují za úhradu případných nákladů určených individuálně podle druhu činností)

 • doprava

KONTAKT NA DENNÍ STACIONÁŘ LÁVKA: 

Ing. Bc. Olga Horáková, vedoucí, sociální pracovnice

Bartošovice v Orl.h. 23, 517 61 Rokytnice v Orl.h.

Tel.: +420 731 402 241

E-mail: stacionar@neratov.cz

SOUBORY KE STAŽENÍ:

 

Kontakt

Sdružení Neratov, z. s.
Bartošovice v Orl. h. 84
517 61 Rokytnice v Orl. h.
Číslo účtu (pouze pro dary):
309 55 66 309 / 0800
VS: 848484
IBAN: CZ84 0800 0000 0030 9556 6309
BIC: GIBACZPX

sdruzeni@neratov.cz

Kde nás najdete?

Sdružení Neratov, z. s. © 2019
Vytvořilo Brýtro.cz